دولت ازفرصت فیش‌های نجومی برای برکناری منتقدانش استفاده کند...

روزنامه تعادل، حامی دولت توصیه‌ای عجیب به دولت کرده است: تهدید کنونی دولت از دو بعد می‌تواند به فرصت تبدیل شود یکی از این جهت که برای دریافتی مدیران یک کف مشخص کند ولی در مقابل، آنها را براساس ضوابط ...