گستاخی آمریکایی ها ناشی از ضعف دستگاه دیپلماسی...

عضو کمیسون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس گفت: زمانی که دستگاه دیپلماسی کشورمان در پاسخ به اظهارات آمریکایی ها جواب قاطعی را نمی دهند معلوم است که آنها گستاخ می شوند و در تمام مسائل کشورمان از جمله برن...