«تراریخته» خطرناکترین حکم ۷۰ سال اخیر در برنامه‌های توسعه...

دبیر شورای راهبردی الگوی توسعه اسلامی ایرانی با بیان اینکه «تراریخته خطرناکترین حکم در طول هفتاد سال اخیر در برنامه‌های توسعه است» تصریح کرد «اگر محصولات تراریخته وارد کشور شود باید منتظر سونامی سرطا...