برخورد تشریقی با اقتصاد مقاومتی بر خلاف تاکیدات رهبری...

اقتصادپرس: این روزها برآورد و عملکرد بخش های مختلف در سال گذشته بیش از هر زمان دیگر صورت میگیرد؛ ادارات، موسسات، وزارتخانه ها، بانکها، شرکتها و بنگاهها به جمع ببندی عملکرد خود در سال گذشته می پردازند...