وزیر اقتصاد را درجریان مسائل برادر رئیس جمهور قرارداده بودم...

یک نماینده مجلس نهم با تاکید بر ایجاد شفافیت در اقتصاد و سیستم اداری کشور، گفت: دولت همه چیز را محرمانه اعلام می‌کند و از مسائل مهم فقط افرادی که در اندرونی دولت هستند مطلع می‌شوند که این یک پدیده اس...