مخابرات ٣٠٠میلیاردتومان بدهکار است

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت می‌گوید: «در زمان ورود بنده به این شرکت بدهی‌های مخابرات بالغ بر ۴۳۰‌ میلیارد تومان بود که تاکنون بخشی از این بدهی‌ها پرداخت شده و این رقم به ۳۰۰‌ میلیارد تومان رسیده ا...