بحران آب در نگین سبز استان تهران

شهرستان شهریار به وجود باغ های انبوه و سرسبز شهره است اما این ظرفیت با تهدیدهای بسیاری نیز دست‌وپنجه نرم می‌کند که اصلی‌ترین آن معطوف به مسئله آب و تأمین این مایه حیاتی است. ...

تشدید بحران آب در چند سال آینده

حسینی بیدار با تاکید بر اینکه تا سال‌های آینده کشور و استان همدان با مشکلات جدی در زمینه تامین آب مواجه می‌شود، افزود: باید منابع آبی را برای نسل‌های آینده نیز ذخیره کرد تا بتوان در کتاب‌های درسی نوش...

رفع بحران آب درکشور نیازمند تغییردرالگوی تغذیه است...

دکتر علم الهدی معتقد است کشورایران که درمنطقه نیمه خشک دنیا واقع شده است و بیشتر مناطق آن با بحران آب دست و پنجه نرم می کند، علاوه بر ایجاد تغییردرالگوی کشت محصولات کشاورزی نیازمند تغییر در الگوی تغذ...