شمارش معکوس برای شوک و نوسانات قیمتی در بازار ارز...

دستورالعمل و ضوابط اجرایی خرید و فروش ارز به نرخ آزاد توسط بانکها احتمال نوسانات قیمتی را در پی دارد و کارشناسان معتقدند که این اقدام بانک مرکزی نوسانات کوتاه‌مدت و شوک قیمتی کوتاهی را در پی خواهد دا...