اولین گام برای کاهش نرخ سود

بانکی ها که در چند هفته گذشته سه جلسه درباره موضوعات صنفی داشته اند ظاهراً به جمع بندی نهایی برای نرخ سود نرسیده اند ولی در این بین بانک پاسارگاد اقدام به کاهش سود سپرده های خود کرده است. ...