جانبداری مقام دومIMFاز آمریکا درماجرای لغوتحریم بانکی ایران...

دومین مقام بلندپایه صندوق بین‌المللی پول با جانبداری ضمنی از آمریکا در ماجرای لغو تحریم بانکی ایران گفت: ایران اگر می‌خواهد مجدداً به اقتصاد جهانی متصل شود، باید قوانین ضدپولشویی و مقابله با تأمین ما...

ترس اروپایی‌ها از برگشت تحریم‌ها!

با وجود اینکه آمریکایی‌ها می‌گویند تحریم بانک‌ها برداشته شده اما هنوز زمینه‌ای برای ورود بانک‌های ایرانی به بازار اروپا مهیا نشده و بانک‌های خارجی هم جرات حضور در بازار ایران را ندارند. ...