بانک‌های اروپایی فرصت‌ها را از بین می‌برند...

معاون وزیر امور خارجه گفت: مبنای همکاری ما با کشورهای اروپایی از جمله ایتالیا، سرمایه‌گذاری مشترک و انتقال فناوری و چارچوب اقتصاد مقاومتی است و بانک‌های اروپایی با مته به خشخاش گذاشتن در مورد لغو تحر...

آمریکا آب پاکی روی دست ایران ریخت

یک مقام وزارت خارجه آمریکا در واکنش به تأکید ایران برای رفع نگرانی بانک‌های اروپایی توسط آمریکا گفت: «دولت آمریکا نمی‌تواند به بانکها دستور دهد اقداماتی را انجام دهند که پرخطر می‌دانند». ...