بانکداران برای تامین مالی پروژه‌هایشان بانک تشکیل ندهند...

مدیر کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی به نحوه‌ی عضویت برخی افراد در هیات مدیره بانک‌ها اشاره کرد و گفت: موسسان بانک‌ها به هیچ وجه نباید برای تامین مالی پروژه‌های خود، بانک تشکی...