حادثه خبر می کند؛ صدای پدران دل نگران را بشنویم!...

دوست داری در زیر باران بهاری بدوی! حرص میزنی که همپای سمفونی باران با خنده و صدای شادیت دامن گلدار و سرسبز زمین را طراوت بخشی. دستانت را چون کودکی در آسمان بهاری خدا باز می‌کنی تا قطرات پاک و زلال با...