آژیر هشدار در بازار پول

آمارها نشان می‌دهد که در ماه‌های اخیر ترکیب نقدینگی تغییر یافته است. مطابق این آمارها، رشد ماهانه سپرده‌های مدت‌دار در خردادماه معادل ۲/ ۱ درصد بوده و به کمترین میزان طی دو سال اخیر رسیده است. ازسوی ...