مشکلات خصوصی‌سازی را باید در بدنه وزارت اقتصاد جستجو کرد...

یک استاد دانشگاه بااشاره به اینکه تسریع در امر واگذاریها یکی از پایه های تحقق اقتصاد مقاومتی است گفت:وزیراقتصاد پس از ۲سال عنوان می‌کند برخی وزرا درراستای خصوصی سازی نفس مرا بریده اند، درحالیکه باید ...