بازار خودرو در سراشیبی قیمت

اولین هفته پاییزی سال جاری با کاهش قیمت خودرو در بازار همزمانی پیدا کرده و این در شرایطی است که به اعتقاد برخی از کارشناسان بازار، حباب قیمتی که طی یک‌ماه گذشته به‌دلیل عرضه قطره چکانی خودرو توسط تول...

سود نمایشگاه‌داران در آستانه صفر

فعالان بازار خودرو از ادامه و تشدید وضعیت رکودی بازار خودرو در سال جدید خبر می‌دهند و همه چیز مهیای آن است که رکود بازار خودرو پابرجا باقی بماند. حال این سوال مطرح می شود که آیا یخ دو ساله بازار خودر...