بازار برق در انتظار تزریق نقدینگی

حبیب قراگوزلو، معاون بازار برق شرکت مدیریت شبکه برق ایران درباره تاثیر پیک بر معامله های بورس و بازار برق معتقد است متوسط قیمت ها در فصل پیک در مقایسه با سایر فصل‌ها در بازار برق افزایش می یابد....