بازاریانی که به مالیات سه میلیونی هم اعتراض دارند!...

گزارش میدانی از بازار تهران نشان می‌دهد بسیاری از مالیات دهندگان نسبت به بی‌عدالتی در اخذ مالیات معترض هستند، که تا حدودی ریشه این موضوع را در ساز و کار نامتناسب سازمان مالیاتی و نحوه تعامل ممیزیان م...