بازاریابی شبکه‌ای به سرنوشت شرکت‌های هرمی دچار می‌شود...

یک کارشناس اقتصادی گفت: بازاریابی شبکه‌ای مروج یک نوع مصرف گرایی کاذب است که خرید با هدف تامین نیازهای واقعی صورت نمی‌گیرد بلکه صرفا با هدف کسب سود در قالب یک معامله غیر واقعی انجام می‌شود....