تب پشت میزنشینی در بازار کار شهرها

با وجود بحران بیکاری جوانان در شهرها و فراهم بودن امکان اشتغال کشاورزی در بسیاری از مناطق،تنها ۳ درصد جوانان شهری شغل کشاورزی دارند و ۶۱ درصد آنها به دنبال مشاغل خدماتی و پشت میزنشینی هستند. ...