شرکت های E&P نمی توانند EPC کار باشند

وزیر نفت گفت: شرکت های خارجی که در هر قرارداد نفتی موفق به گرفتن کار می شوند، خودشان شرکتی را به عنوان شریک ایرانی به وزارت نفت معرفی می کنند و ما صلاحیت آن شرکت را بررسی می کنیم و در صورت صاحب صلاحی...