دلایل عدم تمایل اپراتورها برای کاهش قیمت اینترنت...

عضو شورای تنظیم مقررات گفت: این بخش باید بیشتر رقابتی شود و به تدریج به سمتی برویم که هزینه‌ها و قیمت‌ها رقابتی تعیین شود. در دنیا نیز جایی که رقابت زیاد باشد دولت‌ها دیگر نرخ‌گذاری نمی‌کنند و در انح...