نقش اولویت دار خواص در ایجاد فتنه

جریان های نفوذی درصدد هستند که فضای فرهنگی و سیاسی کشور را به سمت این ببرند که نظام درعرصه های سیاست خارجی و داخلی یک نظام نرمال براساس قواعد ومناسبات جهانی باشد؛ فضا به سمت یک نظام سکولار برود به طو...