برنامه هسته ای ایران

تاثیر فتنه 88 بر برنامه هسته ای ایران

بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که آمریکا با سوءاستفاده از فتنه داخلی، ایران را یک کشور ضعیف می‌پندارد و به دنبال ایجاد فضاهایی است که ایران را محترمانه مجبور به «باج‌دهی» در برنامه هسته ای صلح آمی...