واردات گندم در سال گذشته نصف شد

واردات گندم که امسال ممنوع شده، در سال گذشته بیش از ۵۵ درصد کاهش داشته که نشان می‌دهد وزارت جهاد کشاورزی در بهبود تراز تجاری بخش کشاورزی از طریق کنترل واردات و افزایش صادرات موفق بوده است. ...