افزایش مبادی رسمی ایران و پاکستان

مدیرکل امور مرزی وزارت کشور با بیان اینکه تاکنون فقط «میرجاوه» به عنوان مرز رسمی میان ایران و پاکستان بوده است، گفت: از این پس مرزهای های فی مابین دو کشور افزایش می یابد و مرز «ریمدان» و «پیشین» نیز ...