براندازی نرم در کشورهای مدل

نوعی از جابه جایی در قدرت، براندازی نرم است که با بی اعتبار کردن نظام حاکم و تضعیف وفاداری مردم، افزایش مطالبات، از بین بردن انسجام اجتماعی، نا کارآمد نشان دادن حاکمیت و دامن زدن به تعارضات اجتماعی ا...