منابع هیدروکربوری

انرژی های تجدید پذیر سوختهای فسیلی را از رونق می اندازد...

اقتصادپرس: توسعه همه جانبه و شبانه روزی در مزیت خدادای کشور که همان منابع نفت و گاز است از اهمیت بسزایی در اقتصاد کشور برخوردار است چرا که در صورت بهره برداری کامل از میدان های نفت و گاز درآمدهای سال...