انرژی خورشیدی ایران، توان تامین نیاز یک سال جهان را دارد...

مدیرکل دفتر مشارکت های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: یک سوم خاک ایران کویر و بیابان است و بر اساس گزارش سال ۲۰۰۶ UNDP، اگر این مناطق به سلول های خورشیدی مجهز شوند، می توانند انرژی مورد نیاز یک س...