انتقادشدید روزنامه اصلاح طلب ازناکارآمدی وزرای دولت دربرجام...

هنوز تعهداتی هست که بر زمین مانده و دولت نتوانسته آن‌گونه که مطلوب است به آنها پاسخ دهد. با بررسی نقاط قوت و ضعف دولت آقای روحانی می‌توان در مورد چگونگی اقدامات اساسی دولت در کمتر از یک سال باقیمانده...