فرمان شناسایی امضاهای طلایی

شش روز بعد از آنکه حسن روحانی، رئیس‌جمهوری، در سخنانی از فسادآفرین بودن «امضا‌های طلایی» سخن گفت، معاون اول او «فرمان شناسایی امضاهای طلایی» را صادر کرد. اسحاق جهانگیری امکان امضاهای طلایی را به گلوگ...