حق نداریم افزایش هزینه‌های دولت را با مالیات تامین کنیم...

رئیس سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه سازمان امور مالیاتی به هر بهانه‌ای نمی‌خواهد مالیات دریافت کند معتقد است، اگر هزینه‌های دولت زیاد شود، حق نداریم برای تامین آن به مردم فشار بیاوریم....