واگذاری اماکن تاریخی کردستان به بخش های غیر دولتی...

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کردستان با تاکید بر حفظ و مرمت آثار تاریخی گفت: اماکن و خانه های تاریخی جهت استفاده در فعالیت های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی با شرایط خاص به بخش های خصوصی واگذار...