اصلاح الگوی مصرف آب‌شرب، پروژه تصویبی اقتصاد مقاومتی...

پروژه اصلاح الگوی مصرف آب شرب در بخش شهری و روستایی در حوزه‌ آب و فاضلاب کشور به عنوان پروژه مرتبط با شرکت مهندسی آب و فضلاب کشور در ستاد فرماهدهی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به تصویب رسیده است، پ...