قراردادهای جدید نفتی الگوی دموکراسی در کشور را مخدوش می‌کند...

یک کارشناس اقتصادی با بیان این که مهم‌ترین اشکال قراردادها نفتی مخدوش شدن الگوی دموکراسی در کشور است گفت: زمانی که قراردادی محرمانه تنظیم می‌شود و مفاد آن براساس توافقات شخصی صورت می‌گیرد الگوی دموکر...