اذعان سازمان مدیریت به شکست نظام برنامه‌ریزی ۷۰ ساله...

دبیر شورای راهبردی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با بیان اینکه اخیراً سازمان مدیریت دولت یازدهم گفته که برنامه‌های توسعه در ۷۰ سال گذشته شکست خورده گفت:چند بار باید از این تجریبات ناکارآمد غربی استفاده ...

تراریخته‌ و قرارداد جدید نفتی مصادیق مهم‌ نفوذ توسعه‌گرایی...

کارشناس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در بررسی عدم توازنهای فرهنگی حادّ کشور با اعلام اینکه ۴ هزینه فروپاشی خانواده را به یک‌بار هزنیه حفظ آن ترجیح می‌دهیم ، به تشریح مصادیق نفوذ در لایحه برنامه ششم توس...