موضع عادلانه ایران برای رسیدن به سهمیه پیش از تحریم...

معاون امور بین‌الملل و بازرگانی وزیر نفت با بیان این که ایران از هر تصمیمی برای ایجاد تعادل در بازار نفت حمایت می‌کند، افزود: ایران زمانی می‌تواند در این زمینه همکاری کند که به سهمیه پیش از تحریمها ب...