چرا باید کشاورزی حفاظتی توسعه یابد؟

بخش کشاورزی یکی از مهمترین بخش‌های اقتصادی است که تامین کننده حدود یک چهارم اشتغال، یک سوم صادرات غیرنفتی و یک چهارم تولید ناخالص داخلی است. محدودیت منابع آبی و قرار گرفتن بخش قابل توجهی از اراضی خش...