اقدام دولت ایران به خرید بیش از ۲۵۰هواپیما نامعقول است...

واشنگتن در هنگام تصمیم‌گیری در این خصوص که آیا فروش هواپیما ــ که اکنون به لحاظ تجاری ناممکن شده ــ رسماً ممنوع شود یا خیر، باید یک موضوع را در نظر بگیرد: اینکه اگر جمهوری اسلامی می‌خواهد به پای خود ...