اقتصاد مقاومتی: بررسی موانع توسعه اقتصاد دانش بنیان...

یکی از موضوعات مهم تأکیدشده در سیاست­های کلی اقتصاد مقاومتی، اقتصاد دانش ­بنیان است و حمایت های سطحی دولت از واحدهای دانش ­بنیان بالاخص و سایر شرکت­ها بطور عام یکی از موانع ارتقاء این واحدها و در نتی...