مدیران دولتی

چشمان تیزبین دستگاه های اطلاعاتی و قضایی در مقابل فرصت طلبی برخی مدیرا...

اقتصادپرس: به گزارش اقتصادپرس ماجرای فیش های حقوقی چندصد میلیونی برخی از مدیران دولتی هنوز که هنوز است تیتر اول رسانه ها و مطبوعات کشور است. که چرا برخی از مدیران با توجه به شرایط اقتصادی کشور و همچن...