افزایش حق انشعاب برق کلید خورد

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی با تأیید افزایش جزئی حق انشعاب برق گفت: از ۱۰ روز گذشته دولت به منظور حمایت از فضای کسب و کار اجازه داد در ۶ سال هزینه‌های انشعاب افزایش و به تدریج به قیمت تمام شد...