بی‌قانونی «تاجران» تراریخته و غفلت ۲وزارتخانه از سلامت مردم...

علی‌رغم تلاش «تاجران تراریخته» برای تغییر قانون و کوتاهی سؤال برانگیز وزارتین بهداشت و جهادکشاورزی و همچنین شیطنت افرادی از سازمان مدیریت برای درج بند «تجاری‌سازی» تراریخته‌ها در لایحه برنامه ششم، کم...