واردات کالا تنها باید از طریق افراد شناسنامه دار صورت بگیرد...

علیرضا مناقبی رئیس مجمع عالی واردات کشور در گفت و گوی تلفنی برنامه ی "سؤال" رادیو گفت و گو اذعان کرد:آنچه برای تولید مشکل ایجاد میکند واردات غیر قانونی است.اعتقاد ما بر این است که کالای وارداتی فقط و...