تغییر استاندارد فرآورده‌های نفتی

رئیس سازمان استاندارد با اشاره به اینکه تایید اعتبار گواهی استاندارد خودروهای وارداتی تنها به سازمان ملی استاندارد مربوط نیست، گفت: استاندارد فرآورده‌های نفتی تغییر خواهد کرد....