لزوم اصلاح اصل 44 قانون اساسی

زمزمه هایی مبنی بر بازنگری در اصل ۴۴ قانون اساسی شنیده می شود به نحوی که منتقدان اجرای این قانون، می گویند باید تبصره‌هایی به آن افزوده شود تا انحصار از اقتصاد کشور بار ببندد....