ضرورت اصلاح نظام مدیریتی هما

بزرگترین مشکل و چالش هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران بینش و نگرش مدیریت و اراده رفتاری بوده و هما نیازمند یک بهسازی ، بازسازی و بعد نوسازی است و البته این موارد باید منجر به بازپروری جدی با اصلاح نظام ...