درخواست کارگران ازشورای کاربرای بررسی لایحه اصلاح قانون کار...

به دلیل عدم توجه مجلس شورای اسلامی و دولت به اعتراضات جامعه کارگری نسبت به اصلاح قانون کار، نمایندگان شورای عالی کار درخواست بررسی لایحه اصلاح قانون کار در اولین جلسه شورای عالی کار را دادند....

لزوم تدوین یک بسته سیاستی برای اصلاح قانون کار...

یک نماینده کارفرمایی با اعلام این خبر که امکان اصلاح قانون کار وجود دارد اما باید به صورت یک بسته سیاستی کامل انجام پذیرد،‌ گفت: قرارداد دائمی در صورتی با کارگران بسته خواهد شد که امکان پیش‌بینی شرای...

کوتاهی وزارت کار در جداسازی مشاغل دائم از غیردائم...

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور گفت:در صورتی که ماده ۴۱ قانون کار به درستی اجرا شود، نیازی به بهبود قدرت معیشت کارگران نیست. قانون کار باید با رعایت سه جانبه گرایی بررسی ، اصلاح و تصویب ش...