مانور اشرافی‌گری پیش چشم محرومان

امروز اشرافی گری از مراسم ختم گرفته تا عروسی، میهمانی‌های خانواد گی، د ورهمی‌های کوچک و بزرگ و...، همه را د ر سیطره عنصر خطرناک تجمل گرایی قرار د اد ه و این مسأله به جزو جدانشدنی زندگی مردم تبدیل شد...

مدیران متخلف شناسایی و مجازات شوند

آیت‌الله فاضل گلپایگانی با بیان اینکه مدیران متخلف باید شناسایی و مجازات شوند، گفت: اگر انسان اسیر نفس و شیطان شود دنبال اشرافی‌گری می‌افتد و از بیت‌المال برای هوی و هوس خودش استفاده می‌کند....