صنعت میگو تنها با ۱۰ درصد ظرفیت فعالیت می‌کند...

مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های پرورش آبزیان با اشاره به اینکه تنها ۱۰درصد ظرفیت های تولید میگو به کار گرفته می‌شود گفت: صنعت میگو ظرفیت ایجاد ۱.۵ شغل به صورت مستقیم و ۳شغل به صورت غیر مستقیم در هر هکتار...

تب پشت میزنشینی در بازار کار شهرها

با وجود بحران بیکاری جوانان در شهرها و فراهم بودن امکان اشتغال کشاورزی در بسیاری از مناطق،تنها ۳ درصد جوانان شهری شغل کشاورزی دارند و ۶۱ درصد آنها به دنبال مشاغل خدماتی و پشت میزنشینی هستند. ...